Οι απόφοιτοί μας θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, συμβουλευτικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικές ομάδες εργασίας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Περισσότερα >
Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων οργανισμών. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Περισσότερα >
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την τρέχουσα ανάγκη, ώστε το περιεχόμενο και η έμφαση του Προγράμματος να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των δημοσίων οργανισμών ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, οι οποίοι απαιτούν ένα μίγμα γνώσεων που προέρχεται από την οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Η βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι διδάσκοντες παράλληλα με τις διαλέξεις τους, στις οποίες θα παρουσιάζουν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τα επιμέρους θέματα, θα χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους διδασκαλίας, όπως μελέτες περιπτώσεων, εφαρμοσμένη έρευνα, παίγνια και προσομοιώσεις με Η/Υ και σεμιναριακή παρουσίαση θεμάτων, ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών εμπειριών.

Περισσότερα >
Φιλοσοφία του Προγράμματος

Με την εισαγωγή στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις. Οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανισότητα, κλιματική αλλαγή και ασθένειες όπως ο Sars-Cov-2 και το HIV-AIDS αποτελούν ίσως την κορυφή του παγόβουνου σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη του δημοσίου τομέα, αλλά και αυτά του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ, καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να παράσχουν πληροφόρηση και συμβουλές επί ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας οικονομικής πολιτικής σε πολλαπλές ομάδες ατόμων: πολιτικά πρόσωπα, τύπος, ιδιωτικοί και διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακόμα και απλοί πολίτες χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για να επιλέξουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες δυνατές δημόσιες πολιτικές. Αυτό απαιτεί μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις, η διδασκαλία των οποίων αποτελεί το σκοπό του σχεδιαζόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική.

Περισσότερα >
Διδακτικό Προσωπικό

Για την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών, την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και τη μετατροπή συγκεκριμένων συμπεριφορών, απαιτείται η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης όχι μόνο των διδασκόντων από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και εξωτερικών συνεργατών-στελεχών στον κλάδο των Δημοσίων Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα πλαισιώνεται από ένα πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, με σημαντική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, παράγοντας που εγγυάται το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης διδασκαλίας.

Περισσότερα >
parallax background

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική ειναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει εμπεριστατωμένη μελέτη της δημόσιας οικονομικής και πολιτικής, πως διαμορφώνεται και πώς οι επαγγελματίες της δημόσιας πολιτικής μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.


Τα στελέχη του δημοσίου τομέα, αλλά και αυτά του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να παράσχουν πληροφόρηση και συμβουλές επί ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας οικονομικής πολιτικής σε πολλαπλές ομάδες ατόμων: πολιτικά πρόσωπα, τύπος, ιδιωτικοί και διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακόμα και απλοί πολίτες χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για να επιλέξουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες δυνατές δημόσιες πολιτικές.

Αίτηση