Χαιρετισμός Διευθυντή

Η εφαρμοσμένη δημόσια οικονομική και πολιτική εστιάζει στις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται διάφοροι τύποι πολιτικών και κανονισμών, όπως και τους ευρύτερους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική». Τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση τόσο ενδογενών, όσο και εξωγενών διαταραχών στο οικονομικό σύστημα (παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, πανδημία του COVID-19 κλπ.) επανέφεραν στο προσκήνιο τον καίριο ρόλο του κράτους στη λειτουργία της οικονομίας. Σε ένα τέτοιο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, η κατανόηση τόσο του τρόπου που διαμορφώνονται οι κρατικές πολιτικές, όσο και των επιπτώσεών τους σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, είναι πολύ σημαντική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, άτομα και επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εμβαθύνουν στο επιστημονικό πεδίο των δημοσίων οικονομικών, φέρνοντάς τους σε επαφή με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν το δημόσιο τομέα στο μέλλον. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη Δ.Ε.Π. και επιστημονικούς συνεργάτες με μακρόχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο των δημοσίων οικονομικών.
Εκτός από το αμιγώς ακαδημαϊκό μέρος του Προγράμματος, η εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών μας θα ενδυναμωθεί μέσω δραστηριοτήτων που συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, όπως:

Εκδηλώσεις και σεμινάρια
Ερευνητικές συνεργασίες
Επισκέψεις σε δημόσιους φορείς
Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο μεταίχμιο της Εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής και Πολιτικής.

Το Πρόγραμμα, εναρμονιζόμενο με τις πρακτικές ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, παρέχει στους φοιτητές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους βελτίωση. Επιπλέον, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι απόλυτα συμβατό με τους περιορισμούς ενός απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους συναδέλφους μου, όσο και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του παρόντος Π.Μ.Σ. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Dr. Bjorn Lomborg, «οι ευσεβείς πόθοι δεν είναι υγιής δημόσια πολιτική» (Wishful thinking is not sound public policy).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ελευθερίου

Επικοινωνήστε μαζί μας