Σε ποιούς απευθύνεται

Η εφαρμοσμένη δημόσια οικονομική και πολιτική εστιάζει στις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται διάφοροι τύποι πολιτικών και κανονισμών, όπως και τους ευρύτερους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πέραν όμως αυτών των τυπικών χαρακτηριστικών, η ιδανική αγορά στόχος είναι οι υποψήφιοι που έχουν μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις που περιγράφονται ακολούθως:

Φιλόδοξοι και εργατικοί νέοι άνθρωποι, που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

Πτυχιούχοι που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική ή/και εμπλεκόμενους στη χάραξη αυτής.

Εργαζόμενοι που στοχεύουν σε μια σταθερή και γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική.

Φιλόδοξα άτομα, που δεν επιθυμούν να διακόψουν την εργασία τους και αναζητούν εκπαίδευση που να προσαρμόζεται στους βιορυθμούς τους.

Εργαζόμενοι που θέλουν να αποδείξουν ότι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των μονάδων που εργάζονται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο εργοδότης τους χρηματοδοτεί τις σπουδές.

Άτομα που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας