Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την τρέχουσα ανάγκη, ώστε το περιεχόμενο και η έμφαση του Προγράμματος να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των δημοσίων οργανισμών ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, οι οποίοι απαιτούν ένα μίγμα γνώσεων που προέρχεται από την οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Η βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι διδάσκοντες παράλληλα με τις διαλέξεις τους, στις οποίες θα παρουσιάζουν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τα επιμέρους θέματα, θα χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους διδασκαλίας, όπως μελέτες περιπτώσεων, εφαρμοσμένη έρευνα, παίγνια και προσομοιώσεις με Η/Υ και σεμιναριακή παρουσίαση θεμάτων, ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών εμπειριών.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου προσφέρονται προαιρετικά δύο προκαταρκτικά μαθήματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» και «Στατιστικές Μέθοδοι».

Πριν από την έναρξη του τρίτου εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πολιτική Ανάλυση».

Τα προκαταρκτικά μαθήματα και το σεμινάριο είναι χωρίς βαθμολογία, ενώ το μάθημα επιλογής του Γ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» είναι χωρίς βαθμολογία, με πίστωση τριών μονάδων, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος του Π.Μ.Σ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι αρκετοί εκ των φοιτητών είναι εργαζόμενοι, καθώς και του ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα διευκολύνει σημαντικά τους εμπλεκόμενους φοιτητές. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δημόσια Πολιτική

Υ

7,5

Φορολογική Πολιτική

Υ

7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υ

7,5

Δημοσιονομική Πολιτική και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Υ

7,5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή τουλάχιστον δύο Υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης και ένα ή δύο μαθήματα από τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή/και οποιοδήποτε Υποχρεωτικό μάθημα της άλλης κατεύθυνσης (Σύνολο 4 μαθημάτων)

(Α) Κατεύθυνση Διοίκησης

(Α1) Στρατηγικός Σχεδιασμός για Δημόσιους Οργανισμούς

Υ

7,5

(Α2) Καινοτομία, Οργανωσιακή Αλλαγή & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Υ

7,5

(Α3) Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υ

7,5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Ε

7,5

(Β) Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

(Β1) Χρηματοοικονομική Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα

Υ

7,5

(Β2) Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας

Υ

7,5

(Β3) Αξιoλόγηση Δημοσίων Επενδύσεων

Υ

7,5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Ε

7,5

(Ε) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Κοινωνική Πολιτική και (Αν)Ισότητα

Ε

7,5

Θέματα Εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής

Ε

7,5

Ηθική & Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο Τομέα

Ε

7,5

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ρύθμιση Αγοράς

Ε

7,5

Δημόσια Επιλογή

Ε

7,5

Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους

Ε

7,5

Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

Ε

7,5

Κεφαλαιαγορές: Ρύθμιση και Ανταγωνισμός

Ε

7,5

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Ε

7,5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Υ

8

 Διπλωματική Εργασία

22

ΣΥΝΟΛΟ

90

 

Επικοινωνήστε μαζί μας