Ηλεκτρονική αίτηση

Η εφαρμοσμένη δημόσια οικονομική και πολιτική εστιάζει στις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται διάφοροι τύποι πολιτικών και κανονισμών, όπως και τους ευρύτερους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

  Προσωπικά Στοιχεία

  Επώνυμο

  Όνομα

  Όνομα Πατέρα

  Όνομα Μητέρας

  Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  Ημερομηνία Γέννησης

  Τόπος Γέννησης

  Διεύθυνση Κατοικίας  
  Οδός
  Αριθμός
  Πόλη
  Τ.Κ.

  Τόπος

  Διεύθυνση Επικοινωνίας
  (εάν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας)

  E-mail

  Τηλ. Οικίας

  Κινητό

  Τηλ. Εργασίας

  Σπουδές

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  Ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

  Σχολή ή Τμήμα

  Ημερομηνία Αποφοίτησης

  Βαθμός Πτυχίου

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  Ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

  Σχολή ή Τμήμα

  Ημερομηνία Αποφοίτησης

  Βαθμός Πτυχίου

  Αν κάποιο πτυχίο είναι από Ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης μπορούν να συμμετάσχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Η αποδοχή φοιτητών που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους από την Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκουν κατά τη διάρκεια των εγγραφών του Π.Μ.Σ.

  Ξένες Γλώσσες

  Γλώσσα

  Επίπεδο Γνώσης

  Τίτλος

   

   

  Πτυχιακές, Διπλωματικές και Μεταπτυχιακές Εργασίες

  Είδος Εργασίας

  Τίτλος

  Επιβλέπων Καθηγητής

  Βαθμός

   

  Βραβεία, Διακρίσεις και Υποτροφίες

   

   

  Επαγγελματική Δραστηριότητα

  Θέση

  Οργανισμός

  Χρονικό Διάστημα

  από: ΜΜ/ΕΕΕΕ

  έως: ΜΜ/ΕΕΕΕ

   

  Ερευνητική Δραστηριότητα
  (ερευνητικές εργασίες στις οποίες έχετε συμμετάσχει)

   

  Συστατικές Επιστολές
  (στοιχεία ατόμων από τα οποία έχετε ζητήσει συστατική επιστολή)

   

  Όνομα Επώνυμο

  Τίτλος

  Ίδρυμα/ Οργανισμός

  Διεύθυνση

  Τηλέφωνα

  e-mail

  1

  2

   

   

     

   

   

   

  Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα, στα οποία έχετε υποβάλει
  ή σκοπεύετε να υποβάλλετε αίτηση

  Ίδρυμα

  Τίτλος

   

   

  Τρόπος, με τον οποίο ενημερωθήκατε για το
  ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

  εάν ναι, παρακαλούμε αναφέρατε την ιστοσελίδα:

   

       

  Άλλες Πληροφορίες
  (συμπληρώστε οποιαδήποτε στοιχεία θεωρείτε ότι μπορούν να ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας)

   

   

  Συνημμένα Δικαιολογητικά

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης), από τα οποία να προκύπτει η αποφοίτηση.

  Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).

  Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους με τίτλους σπουδών από τριτοβάθμια ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο).

  Επικυρωμένο (από δικηγόρο ή από την εκδούσα αρχή) αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

  Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους)1.

  Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

  Δύο (2) συστατικές επιστολές, (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα)2.

  Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων, ερευνητικών δραστηριοτήτων και διακρίσεων (αν υπάρχουν).

  Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο.

  Πρόσθετα Δικαιολογητικά

  Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

   

   

   

  1 Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας αποδεικνύεται είτε από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

  2 Υπάρχει η δυνατότητα οι συστατικές επιστολές να αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους στη Διεύθυνση του Προγράμματος, είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση apep@unipi.gr. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη ενημέρωση προς τη γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

  Επισύναψη αρχείων

  Δηλώνω ότι :
  1. Τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ακριβή.
  2. Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συναινώ με το περιεχόμενο της «Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων» των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας αίτησης, και τους σύμφωνους προς αυτή, αλλά και τον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ., σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου.


  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


  Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

  1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την αίτηση υποψηφιότητας.

  2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

  Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

  2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας
  Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

  2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων
  Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και οικονομική διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

  2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος
  Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών διατηρούνται επ’ αόριστον.
  Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

  4. Δικαιώματα χρηστών
  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
  1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
  2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
  3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
  4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
  5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
  6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

  Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

  Επικοινωνήστε μαζί μας